Оценка на социалното въздействие

Бизнес планиране и управление на ресурси в организации с нестопанска цел
07.03.2020
Измерване и отчитане на социалното въздействие
07.03.2020

Въведение

Значителният растеж или мащабното въздействие остава неизбежна цел за повечето организации с нестопанска цел, въпреки цялата важна работа, извършена от тях. Повечето организации с нестопанска цел са останали малки пропорционално на социалния проблем, който работят за подобряване. Невъзможността да се постигне мащаб ограничава потенциала на тези организации и хората и причините, които служат. Просто казано, сложните и належащи предизвикателства на обществото изискват решения с по-голям мащаб на въздействие. Тази тренировка има за цел да научи участниците на „Петте стъпки към увеличаване на мащаба на социалното въздействие”.

Съдържание

 1. Основни въпроси (от главата)
 2. Ключови думи (от главата)
 3. Същинска част/информация
 4. Дейности за читателя(ите)
 5. Тест за самооценка със затворени въпроси
 6. Връзки към ресурси за самообучение
 7. Заключение
 8. Препратки

Основни въпроси (от главата)

 • Какво означава „Увеличаване мащаба на социалното въздействие“?
 • Как се използва? Как можем да го постигнем?

Ключови думи (от главата)

 • Увеличаване мащаба на социалното въздействие
 • Пет стъпки към увеличаване на мащаба на социалното въздействие

Същинска част / информация

Под термина „увеличаване на мащаба“ имаме предвид увеличаване, колкото е възможно по-ефективно и ефикасно, социалното въздействие, което социалното предприятие поражда въз основа на своя оперативен модел, за да задоволи социалното търсене. Акцентът е върху увеличаването на въздействието, а не непременно пропорционалния растеж на самото предприятие. По-лесно можем да кажем, че чрез увеличаване на мащаба на социалното въздействие искаме да направим значимо и устойчиво въздействие, като достигнем по-голям брой хора.

Чрез разрастване на социалното въздействие ние се стремим към по-добър положителен резултат, като достигнем до по-голям брой хора.

Както посочва д-р Кристиян Буш в статията си има „Пет стъпки към увеличаване на мащаба на социалното въздействие”:

 1. Преминете от разчитане на външни ресурси към устойчив D.I.Y. Организациите отдавна разчитат на влагане на външни ресурси в усилията си за растеж. Въпреки това, организациите, които позволяват на хората да извлекат най-доброто от всичко, което е под ръка, не само са икономически ефективни, но могат потенциално да доведат до по-устойчиви резултати. Външните ресурси не винаги разбират целта и обхвата на социалната организация, поради което не дават правилни резултати. Хората, които работят за социална организация и споделят едни и същи ценности и цели, могат да дадат по-ефективни резултати и да достигнат до повече хора.
 2. Свържете организационната цел с истинските ценности и мерки за въздействие. Описание на мисията и ценностите са маркетингови упражнения за много социални предприятия. Тъй като ние говорим за социални предприятия, не е достатъчно да използваме само думи и изявления за целите на нашето социално предприятие. Трябва да приравним организационната си цел с целевите групи и целите и ценностите на хората, за да бъдем по-ефективни.
 3. Преминаване от нова към налична технология. Технологиите могат да бъдат ефективна платформа, която улеснява реалния живот. Но вместо да разработваме нови технологии, първо можем да прибегнем до решенията, които вече се използват, например мобилни телефони и компютри. Практиката показва, че при въвеждането на нова технология, движена от идеите на разработчиците, а не от реалните нужди на общността, технологията не е добре приета от целевите потребители и бързо се изоставя. Нещо повече, технологичните платформи като мрежови структури като Facebook позволяват прозрачност и могат да бъдат полезни за ангажиране на хора на хоризонтално, а не на вертикално ниво. Например публикуването на седмични цели (и нивото на тяхното постигане) във вътрешен форум, достъпен за останалата част от екипа, може да доведе до повишена мотивация и самонаблюдение, особено ако изпълнението на целите е от решаващо значение за работата на целия екип.
 4. Промяна от осъществяване на организационно ориентирани инициативи до насърчаване на ефективни общности. Тя може да се отнася до организации, които изрично се съсредоточават върху изграждането на общности, или по-големи организации, които изграждат вътрешни иновации в рамките на общностите: Ако се направи добре, улесняването на общности / мрежи може да помогне да се правят нещата по-бързо и по-ефективно. Много социални предприятия се провалят в тези усилия. Както вече обсъждахме другаде, ефективните иновационни общности се основават на споделени ценности, упълномощени посланици, курирано разнообразие и отчетност на връстници. Това често позволява да се направят положителни промени (и в крайна сметка иновациите) по-вероятно да се случат.
 5. Прогрес от иновации на продукти до системни иновации. Успешните предприятия често организират цели екосистеми. Вместо да инвестират само в собствените си стойностни вериги, те стават активна част от веригите за доставка и стойност на своите партньори.

Тези пет подхода са доказани като ефективни в различни контексти. Докато в определени контексти някои може да са по-ефективни, в други контексти не могат. Това, което всеки от тях има общо, обаче е, че те са изрично фокусирани върху хората.

Дейности за читателя(ите)

Обсъдете в група следните въпроси:

 • Защо е важен мащабът на социалното въздействие?
 • Смятате ли, че петте стъпки са трудни за изпълнение? Ако да, защо?

Тест за самооценка със затворени въпрос

В1. Какво искаме да постигнем чрез увеличаване на мащаба на социалното въздействие?

а. Печелене на повече пари
б. Даване на пари на бедните
в. Въздействие върху нашата целева група
г. Значително и устойчиво въздействие чрез достигане на по-голям брой хора

В2. Според първата стъпка към увеличаване на мащаба на социалното въздействие, какво трябва да направи нестопанска организация?

а. Да разчита на външни ресурси
б. Да поиска заем
в. Да даде възможност на хората да правят най-доброто от всичко, което им е под ръка
г. Всички

В3. Според втората стъпка към увеличаване на мащаба на социалното въздействие какво трябва да направи нестопанската организация?

а. Да се съсредоточим върху маркетинговите ценности
б. Да се съсредоточи върху социалните ценности
в. Да се съсредоточим върху ценностите на организацията
г. Точки б. и в.

В4. Според третата стъпка към увеличаване на мащаба на социалното въздействие какво трябва да направи нестопанска организация?

а. Да използва само Facebook
б. Да използва съобщения чрез мобилни телефони
в. Да създаде свой собствен форум
г. Всички по-горе

В5. Ефективните иновационни общности се основават на,

а. споделени ценности и овластени посланици
б. курирано разнообразие
в. партньорска отчетност
г. всички по-горе

Връзки към ресурси за самообучение

http://www.socialimpactexchange.org/webfm_send/739
https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/user_upload/BST_ScalingSocialImpactInEurope_final.pdf

Заключение

Социалните организации са наясно, че за увеличаване мащаба на въздействието на социалната иновация често се изисква различен начин на мислене, както и различен начин на финансиране. Пътят на организацията до мащабите на въздействие може да включва репликиране на организацията на нови места или може да включва влияние върху други, за да увеличи въздействието на различните заинтересовани страни. От каква подкрепа се нуждае организацията, когато започва по пътя на мащабиране? За финансиращия въпросите как най-добре да се помогне на нестопанските организации да се справят с предизвикателствата на мащаба са сложни и всеобхватни: от изграждането на капацитет до финансовото моделиране, от управлението на политиката и застъпничеството до оценката на резултатите или фина настройка на организационната структура. „Полето на практиката“ около увеличаване на мащаба на социалното въздействие на нестопанските предприятия е съществено и непрекъснато се развива.

Препратки

https://blogs.lse.ac.uk/management/2016/04/04/five-steps-to-scaling-social-impact/
https://ssir.org/articles/entry/scaling_social_impact#
https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/user_upload/BST_ScalingSocialImpactInEurope_final.pdf