Социални иновации

Социални предизвикателства и стремежът към устойчиво развитие
05.03.2020
Бизнес планиране и управление на ресурси в организации с нестопанска цел
07.03.2020

Въведение

Тази сесия се фокусира върху социалните иновации като инструмент за справяне със социалните предизвикателства и за решаване на социални проблеми.

Съдържание

 1. Ключови въпроси
 2. Ключови думи
 3. Същинска част / информация
 4. Дейности за читателя(ите)
 5. Тест за самооценка със затворени въпроси
 6. Връзки към ресурси за самообучение
 7. Препратки

Ключови въпроси

 • Какво е социална иновация?
 • Защо е полезна? Какви нови решения може да донесе?

Ключови думи

 • Социална иновация
 • Социално предприемачество

Същинска част / информация

Дефиниция на социална иновация

Най-трудните и важни проблеми не могат да бъдат разбрани, камо ли разрешени, без да се включват нестопанския, публичния и частния сектор.

Социалните иновации са процесът на разработване и внедряване на ефективни решения на предизвикателни социални и екологични проблеми в подкрепа на социалния прогрес. Социалните иновации са нови идеи, които отговарят на социалните потребности, създават социални отношения и формират нови сътрудничества. Тези иновации могат да бъдат продукти, услуги или модели, посрещащи по-ефективно незадоволените нужди.

Последни примери за социални иновации:

 • Хартови училища
  Основни или средни училища с публично финансиране, които, при условията на харта с местен или национален орган, работят без някои от разпоредбите, които обикновено се прилагат за държавните училища. Така администраторите, учителите и родителите имат възможност да разработят иновативни методи на преподаване.
 • Търговия с емисии
  Програма за контрол на замърсяването, която използва икономически стимули за намаляване на емисиите. Определя се ограничение за общото количество на определен замърсител, който може да бъде излъчен, и разрешения за замърсяване се издават на всички участващи предприятия. Тези с по-високи емисии могат да купуват кредити от предприятия, които са намалили емисиите си. С времето ограничението се намалява.
 • Справедлива търговия
  Организирано движение, което установява високи търговски стандарти за кафе, шоколад, захар и други продукти. Чрез сертифициране на търговци, които плащат на производителите справедлива заплата и отговарят на други социални и екологични стандарти, движението за справедлива търговия подобрява живота на фермерите и насърчава устойчивостта на околната среда.

По какво социалните иновации се различават от социалното предприемачество

Въпреки че социалното предприемачество се е превърнало в популярна обединителна точка за онези, които се опитват да подобрят света, социалната промяна може да се случи извън тях. Всъщност, често решенията идват от нестопанския, частния и държавния сектор.

Концепцията за социални иновации се фокусира върху идеите и решенията, които създават социална стойност – както и върху процесите, през които се генерират, независимо от това откъде идват.

Двигатели на социалните иновации

Наблюдаваме как междусекторния обмен е в основата на трите ключови механизма, които движат съвременните социални иновации:

 • Обмен на идеи и ценности
 • Промени в ролите и отношенията
 • Интеграция на частния капитал с публична и филантропска подкрепа

В крайна сметка най-трудните и важни проблеми не могат да бъдат разбрани, камо ли разрешени, без да се включват нестопанският, публичният и частният сектор.

Дейности за читателя(ите)

Обсъдете в група за това, което сте прочели и дискутирайте по следните въпроси:

 • Какви социални иновации могат да бъдат предоставени на нужните общности във вашата страна?
 • Как да намерите ресурсите, необходими за социални иновации?

Методът World Café

Методът World Cafe е прост, ефективен и гъвкав формат за провеждане на голям групов диалог.

World Café може да бъде модифициран, за да отговори на голямо разнообразие от нужди. Особености на контекста, числата, целта, местоположението и други обстоятелства се отчитат в уникалния избор на покана, дизайн и въпрос на всяко събитие, но следващите пет компонента съдържат основния модел:

1) Обстановка: Създаване на „специална“ среда, най-често по модел на кафене, т.е. малки кръгли маси, покрити с карирана или бяла ленена покривка, месарна хартия, цветни химикалки, ваза с цветя и незадължително „говореща пръчка“. На всяка маса трябва да има четири стола (оптимално) – и не повече от пет.

2) Приветствие и запознаване: Домакинът започва с топло посрещане и запознаване с процеса на World Café, определяне на контекста, споделяне на етикет за кафене и облекчаване на участниците.

3) Рундове в малки групи: Процесът започва с първия от три или повече двадесетминутни рундове от разговори за малката група, седнала около масата. В края на двайсетте минути всеки член на групата се придвижва към различна нова маса. Организаторите могат да изберат да оставят един човек като „домакин на масата“ за следващия кръг, който да приветства следващата група и ги запознае накратко за случилото се в предишния кръг.

4) Въпроси: всеки рунд е с въпрос, специално изработен за конкретния контекст и желаната цел на World Café. Едни и същи въпроси могат да се използват за повече от един рунд или могат да се надграждат един върху друг, за да се фокусира разговора или да се ръководи неговата посока.

5) Реколта: След малките групи (и/или между рундовете, ако е необходимо), хората се канят да споделят прозрения или други резултати от своите разговори с останалите от голямата група. Тези резултати се отразяват визуално по най-различни начини, като най-често се използва графичен запис в предната част на стаята.

Основният процес е лесен за научаване, но сложността и нюансите на контекста, числата, изработването на въпроси и целта могат да направят оптимално привличането на опитен домакин за помощ.

Всяка група ще има поне една обществена потребност и / или предизвикателство и те трябва да създадат предприятие за социални иновации.

Тест за самооценка със затворени въпроси

В1. Кое от следните предизвикателства може да се реши от социалните иновации?

a) Милиони деца умират от предотвратими чрез ваксинация болести
б) Ниска посещаемост на момичета в училище
в) Изменението на климата
г) Всички гореизброени

В2. Кои от примерите по-долу са решения на социални предизвикателства?

a) Изгодни програми за генериране на поминък за бедните
б) Техники за устойчиво земеделие
в) Програми за здравно образование за предотвратяване на заразни заболявания
г) Всички от горепосочените

В3. Социалните иновации идват от хора, групи или организации и могат да се осъществят

а) само в сектора с печалба
б) само в тогавашния нестопански сектор
в) само в публичния сектор
г) и в трите сектора

В4. В социалните иновации, кой елемент е най-вероятно да е на първо място?

а) Разработване на финансовия модел
б) Осъзнаване на бариерите пред успеха
в) Определяне на социалното предизвикателство или проблем
г) Разработване и утвърждаване на работещо решение

В5. Сред отговорите по-долу, най-подходящото определение за „социален предприемач“ е:

а) Предприемач с много отворен характер
б) Някой, който разработва иновативен отговор на социален проблем
в) Предприемач, който зависи от социални медии като Facebook или Twitter, за да рекламира своите продукти или услуги
г) Предприемач, който работи с други бизнес партньори

Връзки към ресурси за самообучение

https://www.youtube.com/watch?v=qTiBLZJmd00

http://www.theworldcafe.com/key-concepts-resources/design-principles/

http://www.theworldcafe.com/key-concepts-resources/graphic-recording/ services-programs/

http://www.theworldcafe.com/tools-store/hosting-tool-kit/

http://www.theworldcafe.com/services-programs/signature-learning-programs/

Препратки

http://www.theworldcafe.com/tools-store/hosting-tool-kit/