Ιστορία, ορισμός και εναλλακτικές μορφές κοινωνικής επιχειρηματικότητας

Δράσεις επιπέδου Grass-root
01.04.2020
Κοινωνικοσ αντικτυποσ και κοινωνικη αλλαγη
01.04.2020

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 1. Κοινωνική οικονομία και κοινωνική επιχειρηματικότητα: ορισμοί
 2. Εξέλιξη της έννοιας
 3. Ομοιότητες και διαφορές μεταξύ της εμπορικής και της κοινωνικής επιχείρησης
 4. Κοινωνικές προκλήσεις σε όλο τον κόσμο
 5. Εναλλακτικές μορφές κοινωνικής επιχειρηματικότητας
 6. Δραστηριότητες για τους αναγνώστες
 7. Παραπομπές και πηγές για αυτοδιδασκαλία

Κοινωνική οικονομία και κοινωνική επιχειρηματικότητα: ορισμοί

Τα τελευταία χρόνια, ο κόσμος αντιμετωπίζει πολυάριθμες προκλήσεις που απειλούν τη βιώσιμη κοινωνική ανάπτυξη. Η οικονομική, πολιτική και περιβαλλοντική κρίση έθεσε ορισμένα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν επαρκώς. Τα δημόσια κονδύλια καθίστανται ολοένα και πιο ανεπαρκή, ενώ οι επιχειρήσεις αναμένεται να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη για την κοινωνική και περιβαλλοντική ευημερία. Αυτές οι τάσεις οδηγούν στην εμφάνιση νέων εννοιών όπως η κοινωνική οικονομία και η κοινωνική επιχειρηματικότητα.

Η κοινωνική οικονομία είναι ένας υβριδικός τομέας μεταξύ του επιχειρηματικού (ιδιωτικού) τομέα και του δημόσιου τομέα που στοχεύει στην παροχή ποιοτικών κοινωνικών υπηρεσιών σε κοινότητες και άτομα που το έχουν ανάγκη.

Η κοινωνική οικονομία περιλαμβάνει επιχειρήσεις και οργανισμούς, ιδίως κοινωνικές επιχειρήσεις, συνεταιρισμούς, αλληλασφαλιστικές εταιρείες, ενώσεις και ιδρύματα που παράγουν και προσφέρουν αγαθά, υπηρεσίες και γνώσεις, επιδιώκοντας οικονομικούς και κοινωνικούς στόχους και προάγοντας την αλληλεγγύη.

Η κοινωνική οικονομία αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τη δημιουργία απασχόλησης και τη δίκαιη κατανομή των αγαθών. Προωθεί την κοινωνική ένταξη και τη συνεργασία και συμβάλλει στη βιώσιμη κοινωνική ανάπτυξη, διατηρώντας ταυτόχρονα την οικολογική ισορροπία και ρυθμίζοντας αποτελεσματικά το κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον.

Γιατί ο κόσμος χρειάζεται την Κοινωνική Οικονομία;

 • Υπάρχουν κοινωνικές προκλήσεις που δεν αντιμετωπίζονται επαρκώς από τα υπάρχοντα κοινωνικά πρότυπα
 • Το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης έχει επιβαρυνθεί υπερβολικά
 • Το παραδοσιακό επιχειρηματικό μοντέλο δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις προσδοκίες της κοινωνίας για κοινωνική συμβολή και ανάπτυξη
 • Τα παγκόσμια ζητήματα απαιτούν παγκόσμιες λύσεις που ξεκινούν σε κοινοτικό και ατομικό επίπεδο

Η κοινωνική επιχειρηματικότητα είναι μια νέα επιχειρηματική και κοινωνική τάση στο πλαίσιο της έννοιας της κοινωνικής οικονομίας, η οποία αντανακλά την ανάγκη αντιμετώπισης διαφόρων κοινωνικών προκλήσεων με δημιουργικό και βιώσιμο τρόπο. Ο κύριος στόχος της κοινωνικής επιχείρησης είναι να έχει κοινωνικό αντίκτυπο αντί να παράγει κέρδος για τους ιδιοκτήτες ή τους εμπλεκόμενους. Λειτουργεί με την παροχή αγαθών και υπηρεσιών για την αγορά με επιχειρηματικό και καινοτόμο τρόπο και χρησιμοποιεί τα κέρδη της κυρίως για την επίτευξη κοινωνικών στόχων.

Παρόμοια με τις παραδοσιακές εταιρείες, οι κοινωνικές επιχειρήσεις λειτουργούν στις εμπορικές αγορές, δημιουργώντας κέρδος από τη δραστηριότητά τους. Ωστόσο, σε αντίθεση με άλλες επιχειρήσεις, υπάρχουν για να εκπληρώσουν τον συγκεκριμένο κοινωνικό τους σκοπό.

Η κοινωνική επιχειρηματικότητα αναφέρεται σε επιχειρήσεις που στοχεύουν στους πληθυσμούς που δεν καλύπτονται από υπηρεσίες, μειώνοντας το χάσμα μεταξύ εκείνων που έχουν πρόσβαση σε κοινωνικές υπηρεσίες και εκείνων που δεν το κάνουν. Ενώ η εμπορική επιχειρηματικότητα συχνά ανταποκρίνεται σε μια ευκαιρία στην αγορά, η κοινωνική επιχειρηματικότητα αντιμετωπίζει συχνά μια αποτυχία της αγοράς. Ο βασικός στόχος μιας εμπορικής επιχείρησης είναι το οικονομικό κέρδος, ενώ ο βασικός στόχος μιας κοινωνικής επιχείρησης είναι ο κοινωνικός αντίκτυπος που δημιουργεί. Αν και οι κοινωνικές επιχειρήσεις μπορούν να είναι τόσο κερδοσκοπικές όσο και μη κερδοσκοπικές, το κέρδος δεν είναι ο στόχος, αλλά μάλλον το μέσο για τη διατήρηση της οικονομικής βιωσιμότητας της επιχείρησης (Chahine, 2016). Συνήθως το κέρδος δεν διανέμεται μεταξύ των μετόχων, αλλά επενδύεται ξανά για να επεκτείνει τις δραστηριότητες προς όφελος των ομάδων στόχων, ενισχύοντας το πεδίο εφαρμογής και την ποιότητα των κοινωνικών υπηρεσιών.

Ορισμοί:

Κοινωνική επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία με την οποία χρησιμοποιούνται αποτελεσματικές, καινοτόμες και βιώσιμες λύσεις για την αντιμετώπιση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων.

Η Κοινωνική επιχείρηση συνδυάζει κοινωνικούς στόχους με επιχειρηματικό πνεύμα. Επικεντρώνεται στην επίτευξη ευρύτερων κοινωνικών, περιβαλλοντικών ή κοινοτικών στόχων

Κοινωνικός επιχειρηματίας είναι ένα άτομο που σχεδιάζει και υλοποιεί κάποιο προϊόν, υπηρεσία ή λύση σε μια υπάρχουσα κοινωνική πρόκληση με στόχο τη βελτίωση της κοινωνικής ευημερίας.

Κοινωνική επιχειρηματική δράση: κάθε πρωτοβουλία, συμπεριλαμβανομένου κάποιου προγράμματος, οργανισμού ή εκδήλωσης που στοχεύει σε θετική κοινωνική ή περιβαλλοντική αλλαγή

Κοινωνική start-up: Μια νέα εταιρεία ή οργανισμός που έχει διαμορφωθεί με κύριο σκοπό την αντιμετώπιση κοινωνικών ή περιβαλλοντικών προκλήσεων

Κοινωνική καινοτομία: Πράξη πρωτοποριακών νέων μεθόδων, διαδικασιών, προϊόντων και υπηρεσιών που καλύπτουν κοινωνικά και περιβαλλοντικά ζητήματα.

Οι κοινωνικές επιχειρήσεις δρουν κυρίως στους παρακάτω τομείς:

 • Ένταξη στην εργασία: κατάρτιση και ένταξη ατόμων με αναπηρίες, μακροχρόνια ανέργων, μεταναστών, ατόμων από εθνικές ή φυλετικές μειονότητες και άλλων περιθωριοποιημένων ομάδων του πληθυσμού.
 • Ανθρώπινα δικαιώματα: ελευθερία, ανακούφιση από τη φτώχεια, επιδίωξη ευτυχίας, ένταξη, καταπολέμηση των διακρίσεων, ισότητα των φύλων, ελευθερία λόγου κλπ.
 • Υγεία και υπηρεσίες φροντίδας – υγεία, ευεξία και ιατρική περίθαλψη, υγειονομικές υπηρεσίες, υπηρεσίες φύλαξης παιδιών, υπηρεσίες για ηλικιωμένους και άτομα με ειδικές ανάγκες
 • Εκπαίδευση: επαγγελματική κατάρτιση, εκπαίδευση, προσωπική και επαγγελματική εξέλιξη
 • Περιφερειακή ανάπτυξη: Οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη απομακρυσμένων αγροτικών περιοχών, σχέδια ανάπτυξης / αποκατάστασης γειτονιών στις αστικές περιοχές, αναπτυξιακή βοήθεια και αναπτυξιακή συνεργασία με τρίτες χώρες
 • Προστασία περιβάλλοντος και βιωσιμότητα: ανακύκλωση, περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και προστασία, βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων, χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, βιολογική γεωργία, διατήρηση των πολιτιστικών κέντρων και μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς
 • Άλλα: Ανάπτυξη του ερασιτεχνικού αθλητισμού, δράσεις στον τομέα της τέχνης και του πολιτισμού, επιστήμη, έρευνα και καινοτομία, προστασία καταναλωτών, παραδόσεις, ενίσχυση της εθνικής κληρονομιάς, ηθική κατανάλωση

Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΙΝΑΙ……

“Το Βιβλίο κατευθυντήριων οδηγιών και λιστών ελέγχου για τον Νέο Κοινωνικό Επιχειρηματία”

Ορισμός της κοινωνικής επιχειρηματικότητας

Η κοινωνική επιχειρηματικότητα είναι μια οικονομική δραστηριότητα (επιχείρηση) που:

 • Έχει αποστολή που στοχεύει στην επίλυση σημαντικών κοινωνικών προβλημάτων
 • Κερδίζει εισόδημα
 • Είναι αυτοσυντηρούμενη για κάθε είδους επιχειρηματική δραστηριότητα, αλλά επιλύει κοινωνικά ζητήματα.

Ορισμός της κοινωνικής επιχείρησης

 • Μια οικονομική οντότητα που βρίσκεται μεταξύ μη κερδοσκοπικών οργανώσεων και κλασσικών επιχειρηματικών οντοτήτων
 • Μια εμπορική, αστική οργάνωση ή
 • συνεταιρισμός με μια βασική κοινωνική αποστολή
 • Μια οργάνωση που στοχεύει στην επίλυση σημαντικών κοινωνικών προβλημάτων
 • Λαμβάνει οικονομική και μη οικονομική
 • υποστήριξη από την κοινότητα
 • Μπορεί να είναι εμπορική οντότητα, ίδρυμα ή ένωση για κοινωφελείς σκοπούς, ένας συνεταιρισμός
 • Μια επιχείρηση που εξαρτάται πλήρως από τη δικής της οικονομική δραστηριότητα.

Εξέλιξη της έννοιας

Παραδοσιακά, ο κύριος στόχος της επιχειρηματικότητας θεωρείται ότι είναι η δημιουργία οικονομικού κέρδους μέσω της παραγωγής και της πώλησης αγαθών και υπηρεσιών. Τα κοινωνικά προβλήματα αφέθηκαν στις αρμοδιότητες των τοπικών και εθνικών αρχών, της κυβέρνησης, των ΜΚΟ, των θρησκευτικών και φιλανθρωπικών οργανώσεων. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, η σύνδεση των επιχειρηματικών και κοινωνικών συμφερόντων γίνεται ολοένα και πιο εμφανής. Αφενός, ο έντονος ανταγωνισμός μεταξύ των εταιρειών σε μια προσπάθεια αύξησης του κέρδους και του μεριδίου αγοράς τους, οδηγεί σε μια σειρά αρνητικών αποτελεσμάτων για την κοινωνία και το περιβάλλον. Η χρήση καρκινογόνων ζιζανιοκτόνων, γενετικά μεταλλαγμένων προϊόντων, η εκμετάλλευση παιδικής εργασίας, η διαφθορά, η περιβαλλοντική ρύπανση και πολλές άλλες διαβόητες πρακτικές κατέδειξαν την ανάγκη αλλαγής του υφιστάμενου επιχειρηματικού μοντέλου προς μια περισσότερο κοινωνικά υπεύθυνη προσέγγιση. Από την άλλη πλευρά, κατέστη σαφές ότι οι κυβερνητικές και μη κυβερνητικές οργανώσεις δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν επαρκώς τα διάφορα και σύνθετα προβλήματα που σχετίζονται με την κοινωνία και το περιβάλλον. Καθώς τα κοινωνικά προβλήματα γίνονται όλο και πιο έντονα, αυτές οι μη κερδοσκοπικές δομές καθίστανται αναποτελεσματικές λόγω του δυσκίνητου, θεσμικού και εξαρτώμενου από τους δωρητές μοντέλου λειτουργίας. Οι οργανισμοί αυτοί αναμένεται να αλλάξουν και να γίνουν πιο επιχειρηματικοί και λιγότερο θεσμικοί. Ως αποτέλεσμα, η νέα τάση συνδυασμού των κοινωνικών καινοτομιών στον επιχειρηματικό τομέα οδηγεί στη δημιουργία της οικονομίας του τρίτου τομέα – της κοινωνικής οικονομίας που θολώνει τα παραδοσιακά όρια μεταξύ του δημόσιου τομέα, του ιδιωτικού τομέα και του τομέα των πολιτών.tizen sectors.

Η κοινωνική επιχειρηματικότητα ως έννοια έγινε δημοφιλής στα μέσα του 20ου αιώνα με το βιβλίο του H.Bowen (1953) “Κοινωνική Ευθύνη της επιχείρησης”, αλλά η ιδέα μπορεί να ανιχνευθεί αρκετούς αιώνες πριν,  μέσα στην παράδοση των θρησκευτικών οργανώσεων, στο συνεταιριστικό κίνημα και στις φιλανθρωπικές επιχειρήσεις. Μερικοί αξιοσημείωτοι υποστηρικτές της ιδέας της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, ακόμη και πριν από τον ορισμό της, είναι η Florence Nightingale (ιδρύτρια της πρώτης σχολής νοσηλευτικής), ο Rober Ownen (ο δημιουργός του συνεταιριστικού κινήματος), η Vinoba Bhave (ιδρύτρια του κινήματος Land Gift στην Ινδία), και η Maria Montessori, (ιδρύτρια της καινοτόμου διδακτικής και εκπαιδευτικής μεθοδολογίας που στοχεύει στην αντιμετώπιση παιδιών με διάφορες γνωστικές ικανότητες, συμπεριλαμβανομένων των ψυχικών ασθενειών).

Η κοινωνική επιχειρηματικότητα είναι ταυτόχρονα εξελικτικό και επαναστατικό φαινόμενο. Αναπτύχθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια των αιώνων ως υβριδική οργάνωση μεταξύ εταιρειών κερδοσκοπικού χαρακτήρα και μη κερδοσκοπικών οντοτήτων, αλλά ταυτόχρονα προσφέρει μια καινοτόμο προσέγγιση και ιδέα για τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για όλους – τον καταναλωτή, τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης και την κοινωνία στο σύνολό της. Η κοινωνική επιχειρηματικότητα στοχεύει στη μεγιστοποίηση των οφελών για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Οι αρχές, οι μέθοδοι και τα οργανωτικά μοντέλα της συνεχίζουν να αναπτύσσονται αντανακλώντας την τεχνολογική ανάπτυξη και αντιμετωπίζοντας όλο και περισσότερες ομάδες ανθρώπων, κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις.

Ομοιότητες και διαφορές μεταξύ εμπορικής και κοινωνικής επιχείρησης:

Οι κοινωνικές και οι εμπορικές επιχειρήσεις έχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά σχετικά με την οργάνωση, τη νομική δομή, τη διαχείριση και το μάρκετινγκ. Ταυτόχρονα, έχουν κάποιες αξιοσημείωτες διαφορές και ιδιαιτερότητες.

Ομοιότητες:

 • Ανάγκη επαρκών κεφαλαίων εκκίνησης και λειτουργίας
 • Δημιουργία περιθωρίου κέρδους για τη διασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας
 • Παρόμοια νομική δομή
 • Παρόμοια προσέγγιση στον επιχειρηματικό σχεδιασμό, το μάρκετινγκ, τη διαχείριση και την προώθηση
 • Στοχεύουν στην επίτευξη υψηλής ποιότητας προϊόντων και εξυπηρέτησης πελατών
 • Κινητροδοτημένο, επιδέξιο και αφοσιωμένο προσωπικό
 • Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, καλή θέση μάρκετινγκ και ισχυρό όνομα

Διαφορές:

 • Το κέρδος δεν είναι ο τελικός στόχος, αλλά ένα εργαλείο για τη διατήρηση της οικονομικής βιωσιμότητας
 • Το κέρδος σπάνια διανέμεται, αλλά επανεπενδύεται σε νέες κοινωνικές πρωτοβουλίες
 • Τα μέλη του προσωπικού μπορεί να μην πληρώνονται (εθελοντές)
 • Οι πηγές χρηματοδότησης μπορεί να ποικίλουν, εκτός από τα παραδοσιακά χρηματοδοτικά εργαλεία, μπορεί να περιλαμβάνουν δωρεές, πρωτοβουλίες ανεύρεσης δωρεών και πιο καινοτόμες πηγές, όπως πλατφόρμες crowd-funding
 • Η επιτυχία της κοινωνικής επιχείρησης μετράται από τις θετικές κοινωνικές επιπτώσεις που δημιουργεί.

Κοινωνικές προκλήσεις σε όλο τον κόσμο

Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι κοινωνικές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν διάφορα ζητήματα και έχουν διαφορετικά είδη κοινωνικών, περιβαλλοντικών και πολιτιστικών σκοπών, αντανακλώντας τις ποικίλες ανάγκες και συμφέροντα των κοινοτήτων στις οποίες δραστηριοποιούνται. Μερικοί από τους κοινούς στόχους περιλαμβάνουν τη μείωση της φτώχειας, την κοινωνική ένταξη περιθωριοποιημένων ομάδων, την ενισχυμένη ευημερία της κοινωνίας κ.λπ., αλλά υπάρχουν ορισμένες προκλήσεις που σχετίζονται ιδιαίτερα με συγκεκριμένες περιοχές του κόσμου, όπως:

Κοινωνικά θέματα και προκλήσεις στην Αφρική:

 • Η συχνότητα εμφάνισης του HIV / AIDS, της ελονοσίας και της φυματίωσης έχει επιδεινωθεί δραματικά στις περισσότερες αφρικανικές χώρες.
 • Η φτώχεια, η ανεργία και οι κοινωνικοοικονομικές ανισότητες έχουν επιδεινωθεί σε ολόκληρη την υποπεριφέρεια και οι αστικές / αγροτικές ανισότητες έχουν διευρυνθεί.
 • Αν και η προσφορά και η ζήτηση στη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση έχουν βελτιωθεί, τα αποτελέσματα από την άποψη της ποιότητας δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας.
 • Τα σφάλματα στο στατιστικό σύστημα και η αναξιόπιστη βάση δεδομένων εμποδίζουν την παρακολούθηση και αξιολόγηση των επιπτώσεων των κοινωνικών πολιτικών
 • Ο άτυπος (“μαύρος”) τομέας αποτελεί τη σημαντικότερη πηγή απασχόλησης σε αστικές και αγροτικές περιοχές που δεν διαθέτουν κατάλληλες πολιτικές για τη ρύθμιση του, ενώ όπου υπάρχουν τέτοιες πολιτικές, δεν εφαρμόζονται πάντα.
 • Οι πρόσφατες οικονομικές μεταρρυθμίσεις δεν έχουν επιλύσει τα κοινωνικά προβλήματα τα οποία σε ορισμένες περιπτώσεις έγιναν ακόμη χειρότερα.

Κοινωνικά θέματα και προκλήσεις στην Ασία:

 • Παραβίαση των δικαιωμάτων των παιδιών (συμπεριλαμβανομένης της παιδικής πορνείας, της παιδικής εργασίας και της εκμετάλλευσης, της σωματεμπορίας κ.λπ.)
 • Κοινωνικός αποκλεισμός για περιθωριοποιημένες ομάδες ανθρώπων
 • Ανισότητες μεταξύ των φύλων
 • Γεωγραφική απομόνωση που επηρεάζει την ποιότητα ζωής
 • Ανισότητες στα εισοδήματα

Σύμφωνα με αναφορά της UNICEF (http://www.unicefrosa-progressreport.org/), η Νότια Ασία αντιμετωπίζει αρκετά προβλήματα που σχετίζονται με τον κοινωνικό αποκλεισμό. Η φτώχεια και οι στερήσεις είναι μεταξύ των χειρότερων επιπέδων παγκοσμίως, επηρεάζοντας 330 εκατομμύρια ανθρώπους. Οι μέσοι όροι της Νότιας Ασίας δείχνουν ότι το 46% των παιδιών ηλικίας κάτω των 5 ετών είναι λιποβαρή, η εγγραφή στο δημοτικό σχολείο είναι 74%, και ο αλφαβητισμός των ενηλίκων είναι συνολικά 58% και μόνο 45% για τις γυναίκες.e, and adult literacy is at 58 per cent total and only 45 per cent for women.

Κοινωνικά θέματα και προκλήσεις στην Ευρώπη:

Το κοινωνικό σύστημα στα περισσότερα μέλη της ΕΕ είναι καλά ανεπτυγμένο και περιλαμβάνει ειδικά μέτρα και κανονισμούς για:

 • Υγειονομική περίθαλψη και ασφάλεια
 • Ταμεία συνταξιοδότησης
 • Καταπολέμηση της ανεργίας
 • Κανονισμοί εργασίας και οργανώσεις εργασίας
 • Εκπαίδευση, φροντίδα παιδιών, καταπολέμηση αποκλίνουσας συμπεριφοράς των νέων
 • Ένταξη των περιθωριακών ομάδων όπως οι εθνοτικές μειονότητες και οι μετανάστες
 • Καταπολέμηση περιφερειακών ανισοτήτων

Είναι κοινή πρακτική σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες ότι οι ιατρικές ασφάλειες και οι αποζημιώσεις συνταξιοδότησης καθίστανται υποχρεωτικές από το νόμο και το παράγωγο δίκαιο. Ως αποτέλεσμα, ο αριθμός των ατόμων που βρίσκονται εκτός συστήματος κοινωνικής ασφάλισης ή υγειονομικής περίθαλψης είναι πολύ μικρός. Ωστόσο, αυτές οι πολιτικές έχουν αντιμετωπίσει μια σειρά προκλήσεων τα τελευταία χρόνια, καθώς ο πληθυσμός γερνάει και ο αριθμός των συνεισφερόντων μειώνεται, ενώ υπάρχουν όλο και περισσότεροι δικαιούχοι. Ο αυξανόμενος αριθμός μεταναστών από την Αφρική, την Ασία και τη Μέση Ανατολή ασκεί πρόσθετη πίεση στα κοινωνικά συστήματα της ΕΕ, γεγονός που αποτελεί βασικό ζήτημα για τους ευρωπαίους υπευθύνους χάραξης πολιτικής.

Η διαίρεση της Βόρειας και της Νότιας, Ανατολικής και Δυτικής Ευρώπης αναδιαμορφώνεται μέσω μιας κοινωνικής πολιτικής ενσωμάτωσης και συνοχής. Οι περισσότερες από τις χώρες της ΕΕ δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στη βελτίωση της ευημερίας της κοινωνίας στο σύνολό της και διαθέτουν τεράστιους πόρους για την επίτευξη στόχων όπως η κοινωνική ένταξη, η υγεία, η προστασία του περιβάλλοντος, η εκπαίδευση και η αύξηση της απασχολησιμότητας. Ωστόσο, δεν είναι προφανές εάν οι στόχοι αυτοί έχουν επιτευχθεί, δεδομένου ότι είναι δύσκολο να μετρηθούν. Επιπλέον, μια οικονομικά ευημερούσα κοινωνία δεν σημαίνει πάντα μια υγιή και ευτυχισμένη κοινωνία και συχνά υπάρχει διαφορά μεταξύ του επιτευχθέντος και του επιθυμητού αποτελέσματος.

Κοινωνικά θέματα και προκλήσεις στην Λατινική Αμερική και την Καραϊβική

Λόγω του βελτιωμένου κοινωνικού κλίματος και της ασφάλειας, οι επενδύσεις προς τις χώρες της Νότιας Αμερικής αναμένεται να αυξηθούν, επηρεάζοντας έτσι θετικά την ευημερία των κατοίκων. Υπάρχουν, ωστόσο, ορισμένα προβλήματα που απαιτούν επείγουσες λύσεις, όπως π.χ.

 • Η αυξανόμενη συχνότητα εμφυλίων και ένοπλων συγκρούσεων συνιστά σοβαρή απειλή για την ασφάλεια πολλών χωρών της Λατινικής Αμερικής.
 • Λόγω της μαζικής και επιταχυνόμενης αστικοποίησης, η πρόσβαση σε αξιοπρεπή στέγαση στις αστικές περιοχές για τα μειονεκτούντα τμήματα του πληθυσμού καθίσταται όλο και πιο δύσκολη.
 • Παρά τη σχετικά ικανοποιητική παγκόσμια προσφορά τροφίμων από άποψη ποσότητας, εξακολουθούν να υπάρχουν περιπτώσεις υποσιτισμού σε παιδιά και έγκυες γυναίκες.
 • Το υψηλό ποσοστό ανεργίας, ιδίως στους νέους, οδηγεί σε εγκληματική συμπεριφορά, όπως συμμορίες του δρόμου, κλοπές και κατάχρηση ναρκωτικών.
 • Τα δημόσια και ιδιωτικά ιδρύματα που εμπλέκονται στην κοινωνική ανάπτυξη έχουν ανεπαρκή ικανότητα.
 • Παρά τη σημαντική πρόοδο των κυβερνητικών κανονισμών σε ορισμένες χώρες της Λατινικής Αμερικής, η διαφθορά παραμένει ένα κρίσιμο πρόβλημα.

Άλλα θέματα που αντιμετωπίζουν οι χώρες της Νότιας Αμερικής είναι: 

 • Ρύθμιση ζητημάτων που σχετίζονται με το γάμο, το διαζύγιο, την υιοθεσία και τις αμβλώσεις.
 • Το νομικό καθεστώς της ευθανασίας.
 • Φτώχεια, πρόνοια και έλλειψη στέγης
 • Διακίνηση (trafficking) γυναικών και παιδιών
 • Ναρκωτικά

Κοινωνικά θέματα και προκλήσεις στην Βόρεια Αμερική

Η Βόρεια Αμερική περιλαμβάνει χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, ο Καναδάς και το Μεξικό που έχουν διαφορετικό στάδιο οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και κατά συνέπεια αντιμετωπίζουν διαφορετικά κοινωνικά προβλήματα. Για παράδειγμα, τα πιο σοβαρά ζητήματα στις ΗΠΑ και τον Καναδά περιλαμβάνουν:

 • Ανεπαρκές και υπερτιμημένο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης, που στερεύει τα εισοδήματα της πλειοψηφίας των μεσαίων τάξεων, ενώ ταυτόχρονα παρέχει λίγα οφέλη. Η οδοντιατρική περίθαλψη είναι πολύ ακριβή και πολλοί άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε ποιοτικές οδοντικές θεραπείες.
 • Μεγάλες εισοδηματικές ανισότητες και τεράστιες ανισότητες μεταξύ πολύ πλούσιων και πολύ φτωχών
 • Ρατσισμός και φυλετικές διακρίσεις ιδιαίτερα σε ορισμένα νότια και κεντρικά κράτη
 • Αποκλεισμός του ιθαγενούς πληθυσμού των Ινδιάνων, οι οποίοι ζουν κυρίως σε απομακρυσμένες περιοχές και σε κλειστές φυλές
 • Κινήματα υπέρ και κατά των αμβλώσεων
 • Έλλειψη επαρκούς συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, κοινωνικών παροχών και συνταξιοδοτικής πολιτικής σε εθνικό επίπεδο
 • Η έλλειψη παροχών μητρότητας που οδηγεί σε ανισότητες μεταξύ των δύο φύλων και εμποδίζει πολλές γυναίκες να συνεχίσουν την επαγγελματική τους ανάπτυξη
 • Χαμηλή ποιότητα τροφίμων και μαζική χρήση επιβλαβών ουσιών στην παραγωγή τροφίμων, μαζική πώληση γενετικά μεταλλαγμένων προϊόντων που οδηγούν σε πρόβλημα παχυσαρκίας και άλλες γενικές ασθένειες
 • Ανεπαρκής έλεγχος όπλων και συχνή εμφάνιση μαζικών πυροβολισμών σε δημόσιους χώρους, σχολεία και εμπορικά κέντρα
 • Παράνομη μετανάστευση, ιδίως στα νότια τμήματα των ΗΠΑ

Στο Μεξικό, τα κοινωνικά ζητήματα είναι παρόμοια με αυτά που αντιμετωπίζουν ορισμένες χώρες της Λατινικής Αμερικής, μεταξύ των οποίων:

 • Θέματα έλλειψης ασφάλειας όσον αφορά στις δραστηριότητες του οργανωμένου εγκλήματος. Οι πυροβολισμοί μεταξύ διαφόρων βαρόνων ναρκωτικών έχουν γίνει μια αυξανόμενη απειλή για τους ειρηνικούς πολίτες, ιδίως κατά μήκος των παραμεθόριων περιοχών
 • Φτώχεια, ανεργία και έλλειψη ευκαιριών για ανάπτυξη για ορισμένα στρώματα της κοινωνίας (Επίπεδο φτώχειας στο 47% σύμφωνα με τον Reuter, 2015)
 • Κοινωνικές ανισότητες
 • Ανισσόροπη περιφερειακή ανάπτυξη

Εναλλακτικές μορφές κοινωνικής επιχειρηματικότητας

Η κοινωνική επιχειρηματικότητα έχει διάφορες μορφές και νομικές επιλογές, όπως:

 1. Εταιρείες κερδοσκοπικού χαρακτήρα
  Πρόκειται για τη συνηθέστερα χρησιμοποιούμενη νομική δομή για τις εμπορικές επιχειρήσεις, αλλά ορισμένες κοινωνικές επιχειρήσεις επιλέγουν επίσης τις παραδοσιακές επιχειρηματικές επιλογές, λόγω της μεγαλύτερης ευελιξίας και ανεξαρτησίας στην εσωτερική διαχείριση και επενδυτική πολιτική της εταιρείας. Μια κοινωνική επιχείρηση που είναι καταχωρημένη ως κερδοσκοπική οντότητα θα φέρει όλους τους κινδύνους και τις ευθύνες συνήθως χωρίς τη βοήθεια της κυβέρνησης και δεν επωφελείται από φορολογική ελάφρυνση (σε αντίθεση με τις φιλανθρωπικές οργανώσεις). Από την άλλη πλευρά, θα έχει το πλεονέκτημα ότι μπορεί να ασκεί τον μέγιστο έλεγχο των δραστηριοτήτων της και της διανομής των κερδών και δεν υποχρεούται να αναφέρει τη δραστηριότητά της ενώπιον των αρχών ή άλλων εξωτερικών οργανώσεων.
 2. Μη Κυβερνητική Οργάνωση (ΜΚΟ)
  Μη Κυβερνητική Οργάνωση είναι μια νομικά κατοχυρωμένη νομική οντότητα με σκοπό την προώθηση συλλογικών συμφερόντων, χρηματοδοτώντας και υποστηρίζοντας διάφορες δραστηριότητες, εκπληρώνοντας έτσι κοινωνικά σημαντικές αποστολές και στόχους. Πολλές ΜΚΟ επικεντρώνονται στην παροχή κοινωνικών υπηρεσιών σε μειονεκτούσες ομάδες και κοινότητες τις οποίες βοηθούν να επιτύχουν καλή ποιότητα ζωής και κοινωνική ένταξη. Ταυτόχρονα, παραμένουν υπόλογες ενώπιον της κοινότητας και πρέπει να αναφέρουν τις δραστηριότητές τους και τα αποτελέσματα των παρεμβάσεών τους σε τακτική βάση.
 3. Συνεταιρισμοί
  Οι συνεταιρισμοί είναι δομές των οποίων η οργάνωση ανήκει σε έναν αριθμό ατόμων (ή άλλων οργανισμών) γνωστών ως μέλη. Οι συνεταιρισμοί είναι πολύ δημοφιλείς στον τομέα της γεωργίας, της βιομηχανίας και των υπηρεσιών. Η ίδια η ιδέα των συνεταιρισμών είναι να ωφελήσει τα μέλη του και την κοινότητα ως σύνολο. Σε ορισμένες χώρες, οι συνεταιρισμοί είναι οικονομικά σημαντικοί, όπως για παράδειγμα στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου είναι υπεύθυνοι για το ήμισυ σχεδόν του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, ενώ στην Αργεντινή το ένα τέταρτο του πληθυσμού είναι μέλος ενός συνεταιρισμού.
 4. Φιλανθρωπική οργάνωση
  Ως φιλανθρωπική οργάνωση ορίζεται ως ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός με κύριο στόχο την κοινωνική ευημερία και φιλανθρωπία, εξυπηρετώντας έτσι το δημόσιο συμφέρον ή το κοινό καλό. Κάθε χώρα έχει τη δική της νομική μορφή για τις φιλανθρωπικές οργανώσεις. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, για παράδειγμα, υπάρχουν τέσσερις κύριοι τύποι φιλανθρωπικής δομής: ενώσεις χωρίς νομική προσωπικότητα, φιλανθρωπικές οργανώσεις, φιλανθρωπικές εταιρείες και εταιρείες εμπιστοσύνης. Ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα που συνδέονται με την εγγραφή στο πλαίσιο αυτής της νομικής επιλογής είναι ότι η κατοχή φιλανθρωπικού καθεστώτος διευκολύνει τη συγκέντρωση κεφαλαίων. Όταν τα άτομα δωρίζουν σε φιλανθρωπικούς οργανισμούς, λαμβάνουν φορολογικές ελαφρύνσεις. Αυτό δημιουργήθηκε από τις περισσότερες κυβερνήσεις προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι άνθρωποι στο να προσφέρουν. Ομοίως, όταν οι επιχειρήσεις και άλλα ιδρύματα υποστηρίζουν κοινωνικές επιχειρήσεις, λαμβάνουν φορολογικές ελαφρύνσεις, οι οποίες αποτελούν σημαντικό κίνητρο για τέτοιου είδους συναλλαγές. (Chahine, 2016)
 5. Υβριδικά μοντέλα
  Πολλοί κοινωνικοί επιχειρηματίες επιλέγουν υβριδικά μοντέλα ιδρύοντας μία κέρδοσκοπική και μία μη κερδοσκοπική οντότητα. Οι δύο αυτές οντότητες παρέχουν μεγαλύτερη ευελιξία και τους επιτρέπουν να επωφεληθούν από ένα ευρύτερο φάσμα επιλογών χρηματοδότησης που συνδυάζει τόσο τα επιχειρηματικά κεφάλαια όσο και τις δωρεές φιλανθρωπικών οργανώσεων. Συχνά συμβαίνει  μια κοινωνική επιχείρηση να ξεκινά ως φιλανθρωπία ή ΜΚΟ και στη συνέχεια να μεταβαίνει σε κερδοσκοπική επιχείρηση όταν κερδίσει την αναγνώριση και επεκταθεί στην αγορά.
 6. Ειδικοί τύποι οντοτήτων
  Ορισμένες χώρες έχουν επικαιροποιήσει τη νομοθεσία τους αναπτύσσοντας και εφαρμόζοντας μια ειδική νομική οντότητα για την καλύτερη αντιμετώπιση της ανάγκης και της ιδιαιτερότητας των κοινωνικών επιχειρήσεων. Συνήθως αυτές οι νέες νομικές Ορισμένες χώρες έχουν ενημερώσει την νομοθεσία τους αναπτύσσοντας και εφαρμόζοντας ένα ειδικό νομικό φορέα για την καλύτερη αντιμετώπιση της ανάγκης και ιδιαιτερότητας των κοινωνικών επιχειρήσεων. Συνήθως αυτές οι νέες νομικές δομές συνδυάζουν επιτυχώς τα δύο μοντέλα (κερδοσκοπικό και μη κερδοσκοπικό). Παραδείγματα αυτών περιλαμβάνουν τις εταιρείες ωφελειών (Benefit Corporations) στις ΗΠΑ και τις εταιρείες κοινοτικών συμφερόντων (Community Interests Companies, CIC) στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Δραστηριότητες για τους αναγνώστες

 1. Παρακολουθήστε τα βίντεο
  • 19 Social Enterprise Business Ideas (Επιχειρηματικές Ιδέες για Κοινωνικές Επιχειρήσεις) | Sameer Gudhate: https://www.youtube.com/watch?v=F6_dxU0XUKU
  • Grameen Bank Business Model: https://www.youtube.com/watch?v=UuZo7W4ku2U Τι είδους κοινωνικές επιχειρήσεις παρουσιάζονται εκεί και ποια κοινωνικά προβλήματα επιλύουν?
 2. Κάνετε μια μελέτη σχετικά με το θέμα
  • “Ποια είναι η συμβολή των κοινωνικών επιχειρήσεων στην οικονομία της κοινότητάς σας;” (εκπόνηση έκθεσης 500 λέξεων)
 3. Ποια ευάλωτη ομάδα θέλετε να βοηθήσετε?
  • Γράψτε μια περιγραφή αυτής της ομάδας.
  • Ποιες είναι οι βασικές της ανάγκες?

Τεστ αυτό-αξιολόγησης:

Η Κοινωνική Οικονομία:

α) τοποθετεί το άτομο στο κέντρο της ευημερίας της κοινωνίας
β) τοποθετεί την κοινότητα στο κέντρο της ευημερίας της κοινωνίας
γ) τόσο το άτομο όσο και η κοινότητα βρίσκονται στο κέντρο της ευημερίας
δ) στο κέντρο της ευημερίας είναι τα συμφέροντα της επιχείρησης

Ένας μη κυβερνητικός οργανισμός μπορεί να είναι κοινωνική επιχείρηση εάν:

α) είναι δημόσιας χρησιμότητας
β) είναι ιδιωτικής χρησιμότητας
γ) λαμβάνει κοινωνική ενίσχυση
δ) λαμβάνει χρηματοδότηση από την κυβέρνηση

Η κοινωνική επιχειρηματικότητα είναι:

α) πρόσωπο με κοινωνική αποστολή
β) επιχειρηματική δραστηριότητα με κοινωνική αποστολή
γ) έργο με κοινοτική αποστολή
δ) ένας οργανισμός με κοινωνική αποστολή

Συνεταιρισμός είναι:

α) ένας μη κυβερνητικός οργανισμός
β) εμπορική εταιρεία ιδιωτικής χρησιμότητας
γ) ιδιοκτησία των εργαζομένων και με συγκεκριμένο επιχειρηματικό αντικείμενο
δ) κοινή δραστηριότητα μεταξύ δύο οργανισμών στον τομέα του εμπορίου

Η κοινωνική επιχείρηση πρέπει να:

α) αυτοσυντηρείται με ίδιους πόρους
β) να χρησιμοποιεί μόνο δημόσιους πόρους
γ) να χρησιμοποιεί μόνο ιδιωτικούς πόρους
δ) να χρησιμοποιεί μόνο δωρεές

Παραπομπές και πηγές για αυτοδιδασκαλία

Alter, K. (2006). A social enterprise typology. Virtue Ventures http://virtueventures.com

Arvidson, M., Lyon, F., McKay, S., & Moro, D. (2010). The ambitions and challenges of SROI. Ashoka. (2011). http://www.ashoka.org/

Bosma, N., & Levie, J. (2010). Global Entrepreneurship Monitor 2009 Global Report.

Cassel, Gustav :1967. The theory of social economy https://mises.org/sites/default/files/The%20Theory%20of%20Social%20Economy_3.pdf

Chahine, Theresa (2016), Introduction to Social Entrepreneurship, CRC Press

Drucker, P. (1994) The Age of Social Transformation. The Atlantic Monthly Company. The Atlantic Monthly; November 1994; Volume 274, No. 5; page(s) 53-80

Eurostat. (2013). People at UNECLAC, official site, http://www.eclac.org/default.asp?idioma=IN

International Federation of Social Workers (IFSW), official site, https://www.ifsw.org/

Monzón J. L. Campos &- R. Chaves, 2012. The social economy in the european union, European Commision, https://www.eesc.europa.eu/resources/docs/qe-30-12-790-en-c.pdf

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) http://www.oecd.org/cfe/leed/inclusive-entrepreneurship.htm

Report of UN, 2015 https://www.un.org/en/sections/issues-depth/africa/index.html

Report International Centre of Research and Information on the Public, Social and Cooperative Economy (CIRIEC) “The social economy in the European Union”, 2012 https://www.eesc.europa.eu/resources/docs/qe-31-12-784-en-c.pdf

Valenduc, V. & P. Vendramin, 2016. Work in the digital economy: sorting the old from the new, Working Paper 2016.03, ETUI, Brussels, ISSN 1994-4446.