Κοινωνικοσ αντικτυποσ και κοινωνικη αλλαγη

Ιστορία, ορισμός και εναλλακτικές μορφές κοινωνικής επιχειρηματικότητας
01.04.2020
Κλιμάκωση ενός Κοινωνικού Επιχειρηματικού Οργανισμού
01.04.2020

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 1. Παγκοσμιοποίηση, κοινωνική αλλαγή και ευημερία
 2. Κοινωνικά προβλήματα και κοινωνικές προκλήσεις
 3. Απόκλιση
 4. Κοινωνική ανισότητα
 5. Κοινωνικές καινοτομίες, επιπτώσεις και κοινωνικές αλλαγές
 6. Μέτρηση του κοινωνικού αντίκτυπου
 7. Δραστηριότητες για τους αναγνώστες
 8. Παραπομπές και πηγές για αυτοδιδασκαλία

“Ο 21ος αιώνας θα είναι ο αιώνας των κοινωνικών οργανισμών. Όσο περισσότερο παγκοσμιοποιείται η οικονομία, τα χρήματα και οι πληροφορίες, τόσο μεγαλύτερη είναι η σημασία της κοινωνίας»

Peter Drucker

Peter Drucker

Παγκοσμιοποίηση, κοινωνική αλλαγή και ευημερία

Η επιρροή της παγκόσμιας οικονομίας στη διαμόρφωση της εθνικής κοινωνικής πολιτικής εντάθηκε την τελευταία δεκαετία. Υπάρχουν δύο τάσεις στον τομέα αυτό. Το ένα είναι προς την παγκοσμιοποίηση των συμφερόντων και το συνδυασμό τους σε υπερεθνικούς οργανισμούς. Η άλλη τάση είναι αμοιβαία – η δημιουργία ομάδων και τοπικών κοινοτήτων.

Κοινωνικά προβλήματα και κοινωνικές προκλήσεις

Οι κοινωνικές πολιτικές μπορούν να θεωρηθούν ως συλλογικές αντιδράσεις στα κοινωνικά προβλήματα. Ένα πρόβλημα είναι κοινωνικό όταν είναι κοινωνικά αναγνωρισμένο. Πολλά βασικά κοινωνικά προβλήματα είναι «κοινωνικά κατασκευασμένα». Δεδομένου ότι οι αξίες, οι πεποιθήσεις και οι απόψεις των ανθρώπων εξαρτώνται από την κοινωνία στην οποία ζουν, αυτοί μοιράζονται κοινές βασικές αντιλήψεις. Αυτό μπορεί να διαμορφώσει τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι σκέφτονται κάποια θέματα.

Ο καθορισμός μιας κοινωνικής πρόκλησης έχει δύο πτυχές: να δούμε το πρόβλημα και να δούμε την ευκαιρία. Η κατανόηση του γιατί υπάρχει το πρόβλημα και των τρόπων μέσω των οποίων εκδηλώνεται θα επιτρέψει την εξεύρεση λύσης γύρω από το πρόβλημα προσδιορίζοντας τους αναξιοποίητους πόρους και δημιουργώντας ευκαιρίες για βελτίωση της υπάρχουσας κατάστασης. Παράδειγμα: Το κοινωνικό πρόβλημα θα μπορούσε να είναι μια ομάδα ανθρώπων που έχουν περιθωριοποιηθεί από την κοινωνία (όπως φυλακισμένοι ή μετανάστες). Η κοινωνική πρόκληση είναι να συμπεριληφθούν αυτοί οι άνθρωποι στην κοινωνική ζωή και να αυξηθεί η αλληλεπίδρασή τους με τους άλλους και η λύση μπορεί να είναι η χρήση των αναξιοποίητων πόρων όπως κάποιο δίκτυο εθελοντών και ένας αριθμός ευκαιριών ώστε τα άτομα αυτά μπορούν να συμμετέχουν και να σχετιστούν με άλλα μέλη της κοινωνίας.

Οι περισσότερες από τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις είναι πολυδιάστατες. Η ρύπανση του περιβάλλοντος, η φτώχεια, η κοινωνική απομόνωση, ο αναλφαβητισμός, η παχυσαρκία, η ανεργία, η παραβατική συμπεριφορά και η βία έχουν τις ρίζες τους σε πολλαπλές αιτίες που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με την ίδια παρέμβαση. Όσο περισσότερα γνωρίζουμε για την κατάσταση, τόσο μεγαλύτερες είναι οι πιθανότητες επιτυχίας για την πραγματοποίηση αλλαγών που έχουν ως αποτέλεσμα απτές βελτιώσεις για τον πληγέντα πληθυσμό.

Πλαίσιο για τον καθορισμό κοινωνικής αλλαγής

 1. Τι προσπαθείς να αλλάξεις;

  Η κοινωνική πρόκληση θα πρέπει να οριστεί σε μία πρόταση και να διατυπωθεί όσο το δυνατόν σαφέστερα και πιο συνοπτικά, ώστε να μπορεί να κοινοποιηθεί εύκολα σε όσους ήδη εμπλέκονται (ομάδα στόχος, ενδιαφερόμενοι κ.λπ.) ή σχεδιάζουμε να εμπλέξουμε στο μέλλον (συνεργάτες, εθελοντές, οργανώσεις, χορηγοί, κοινότητα).
 2. Ποιος επηρεάζεται;

  Ποιος επηρεάζεται από αυτή την πρόκληση; Αφορά ορισμένες ομάδες περισσότερες από άλλες (με βάση την ηλικία, το φύλο, τη φυλή, την εκπαίδευση ή την εθνικότητα); Το εισόδημα και η κοινωνική κατάσταση του πληθυσμού σχετίζονται με την πρόκληση (οι ομάδες χαμηλού εισοδήματος είναι πιο ευάλωτες στον αποκλεισμό και την κοινωνική απομόνωση). Ποιοι άλλοι παράγοντες σχετίζονται με την πρόκληση; (π.χ. θρησκεία, εθνικό και φυλετικό υπόβαθρο, φυσική κατάσταση, πνευματικές ικανότητες / αναπηρίες, εκπαίδευση, κατάρτιση, οικογενειακή κατάσταση κ.λπ.)
 3. Πού βρίσκονται οι άνθρωποι αυτοί;

  Εκτός από την κοινωνικοδημογραφική κατανομή, πρέπει να καθοριστεί η γεωγραφική κατανομή (εντοπισμός). Πού είναι το πρόβλημα? Πόσο διαδεδομένο ή περιορισμένο; Μήπως επηρεάζει τους ανθρώπους σε διαφορετικά μέρη ή συγκεντρώνεται σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία; Συχνά η τοπική κατάσταση μπορεί να διαφέρει σημαντικά από τον εθνικό μέσο όρο.
 4. Γιατί προέκυψε αυτή η πρόκληση; Τι την προκαλεί;

  Η απάντηση σε αυτή την ερώτηση θα πρέπει να μας φέρει στις ρίζες της πρόκλησης. Αυτό είναι ίσως ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα που πρέπει να τεθούν. Η ρίζα ίσως να μην είναι πάντοτε προφανής και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θα μπορούσε να αποδειχθεί χρήσιμος η βαθύτερη ανάλυση του προβλήματος. Όσο πιο βαθιά εντοπιστεί η κύρια αιτία, τόσο θα μπορούσε να δημιουργηθεί η πιο αποτελεσματική λύση και να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπος που θα προκύψει.
 5. Πώς η αιτία επηρεάζει την πρόκληση και τα αποτελέσματά της;

  Δεν είναι αρκετή η καταγραφή των βασικών αιτιών. Μια ανάλυση του τρόπου με τον οποίο καθεμία από αυτές τις αιτίες συνδέεται με την πρόκληση πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω και να καταδείξει τον μηχανισμό με τον οποίο οι αιτίες έχουν αυτές τις επιπτώσεις/αποτελέσματα. Μερικές φορές αυτό περιλαμβάνει τη διερεύνηση πολλαπλών οδών που οδηγούν στα ίδια αποτελέσματα και καθένα από αυτά θα προσφέρει μια διαφορετική ευκαιρία για την επίτευξη κοινωνικής αλλαγής.

Απόκλιση

Οι αποκλίσεις αναφέρονται σε παραβίαση κοινωνικών κανόνων και κοινωνικών «προτύπων». Σημάδια απόκλισης στην κοινωνική συμπεριφορά ατόμων ή ομάδων απαιτούν την ανάπτυξη και εφαρμογή συγκεκριμένων κοινωνικών μέτρων. Οι αποκλίσεις συνδέονται άμεσα με κοινωνικά προβλήματα, παραδείγματα των οποίων είναι η χρήση ναρκωτικών μεταξύ των νέων, η εγκληματική συμπεριφορά, η ενδοοικογενειακή βία, η φυλετική προκατάληψη, ο εκφοβισμός στο σχολείο κλπ. Οι αποκλίσεις ενδέχεται να έχουν ρίζες σε διάφορες αιτίες. Οι θεωρίες που εξηγούν τις αποκλίσεις είναι:

 • Γενετική θεωρία: Ορισμένα κοινωνικά χαρακτηριστικά είναι έμφυτα. Αυτό θα σήμαινε ένα σχετικά σταθερό σύνολο προβλημάτων και τη συνέχισή τους από γενιά σε γενιά.
 • Υποκουλτουρική θεωρία. Οι άνθρωποι αποκλίνουν επειδή είναι μέρος της αποκλίνουσας υποκουλτούρας. Έχουν διαφορετικές αξίες, πεποιθήσεις και πρότυπα συμπεριφοράς που διαμορφώνονται όταν προσαρμόζονται σε διαφορετικές κοινωνικές συνθήκες.
 • Λειτουργική θεωρία. Οι κοινωνίες καθορίζουν τι είναι αποδεκτό και τι δεν είναι. Η λειτουργικότητα πέρα από την τυπική κοινωνική κατανόηση δεν αποτελεί κοινωνικό πρόβλημα εφόσον δεν υπονομεύονται τα θεμέλια της κοινωνίας.

Κοινωνική Ανισότητα

Η ανισότητα πρέπει να θεωρείται ως σφάλμα μέσα κοινωνία ως προς τη δίκαιη και ικανοποιητική μεταχείριση των ανθρώπων. Η ύπαρξη ανισότητας καθορίζει το επίπεδο των διακρίσεων στην κοινωνία. Τα μοντέλα ανισότητας που απορρέουν από πρακτικές διακρίσεων είναι τρία:

 • Ιεραρχική ανισότητα: η κοινωνία έχει κατασκευαστεί σε πυραμιδική μορφή, με τη βάση και την κορυφή απομακρυσμένες. Όσο πιο αιχμηρή είναι η πυραμίδα, τόσο πιο άνιση είναι η κοινωνία. Η ιδέα της ισότητας μπορεί να υλοποιηθεί αν η κορυφή πυραμίδα ενωθεί σταδιακά με τη βάση της και αντίστροφα.
 • Διαστρωμάτωση: Οι άνθρωποι ομαδοποιούνται ανάλογα με την κοινωνική τους θέση. Μόνο άτομα και ομάδες του ιδίου επιπέδου στην κοινωνία μπορούν να έχουν ίσες ευκαιρίες.
 • Κοινωνικός διαχωρισμός. Η κοινωνία χωρίζεται από το φύλο, την ηλικία, την εθνότητα, τη θρησκεία, τη φυλή, την εθνικότητα, το εισόδημα / πλούτο και πολλά άλλα. Αυτός ο τύπος ανισότητας δεν θα μπορούσε να ξεπεραστεί χωρίς να αλλάξει η στάση των ατόμων προς τον εαυτό τους και τους άλλους.

Οι κοινωνικές πολιτικές που στοχεύουν στην αντιμετώπιση των ανισοτήτων επικεντρώνονται σε τρεις κύριους στόχους:

 • Ισότιμη και δίκαιη μεταχείριση ομάδων και ατόμων παραβλέποντας το φύλο, την ηλικία, το κοινωνικό και οικονομικό υπόβαθρο και καλύπτοντας τις ανάγκες τους.
 • Ίσες ευκαιρίες που εξασφαλίζουν ότι κάθε ομάδα ή άτομο έχει δίκαιες πιθανότητες να ανταγωνιστεί με άλλους εντός ή / και έξω από την κοινότητα.
 • Ισότιμο αποτέλεσμα. Η κοινωνική πολιτική επιδιώκει να επιτύχει τα καλύτερα αποτελέσματα στο συγκεκριμένο κοινωνικό περιβάλλον.

Κοινωνικές καινοτομίες, επιπτώσεις και κοινωνικές αλλαγές

Οι κοινωνικές επιχειρήσεις είναι προσανατολισμένες στην επίλυση κοινωνικών προβλημάτων. Η λύση τους θα μπορούσε να οδηγήσει σε:

 • Προϊόν
 • Υπηρεσία
 • Τεχνολογία
 • Διαδικασία
 • Οργάνωση
 • Στρατηγική μάρκετινγκ (τιμολόγηση, προώθηση, διανομή)

Συνήθως οι λύσεις είναι κοινωνικές καινοτομίες, επειδή χρησιμοποιούν νέες προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων.

Κοινωνικές καινοτομίες είναι νέες και καλύτερες λύσεις για υπάρχουσες κοινωνικές προκλήσεις.

Οι καινοτομίες μπορεί να είναι:

 1. Προϊόν ή υπηρεσία: Νέο προϊόν ή υπηρεσία ή νέα προσέγγιση στην παραγωγή. Παράδειγμα: το προϊόν είναι πιο προσαρμοσμένο στο κοινό-στόχο, πιο προσιτό, βιώσιμο (ανθεκτικό) ή πιο αποτελεσματικό στην επίτευξη της επιθυμητής αλλαγής
 2. Επιχειρηματικό μοντέλο: Η επιχείρηση έχει δημιουργήσει βιωσιμότητα μέσω επιχειρηματικού μοντέλου που δεν έχει χρησιμοποιηθεί μέχρι τώρα. Παράδειγμα: συνδυασμός διαφόρων πόρων με διαφορετικό τρόπο, εύρεση νέων πηγών χρηματοδότησης, εντοπισμός νέων πόρων κλπ.
 3. Λειτουργίες (εσωτερικές καινοτομίες): Η κοινωνική επιχείρηση σχεδιάζει επιχειρησιακές διαδικασίες που επιτρέπουν την επίτευξη του υψηλότερου κοινωνικού αντικτύπου με το χαμηλότερο κόστος. Παράδειγμα: Εσωτερικό σύστημα και διαδικασίες για την αύξηση της αποτελεσματικότητας, καινοτόμα συστήματα παρακολούθησης και αξιολόγησης, δημιουργία αποτελεσματικού συστήματος ανατροφοδότησης κλπ.
 4. Διανομή: Το προϊόν, η υπηρεσία ή το σύστημα διαπερνά την αγορά-στόχο μέσω καναλιών διανομής που δεν έχουν ακόμη χρησιμοποιηθεί και που επιτρέπουν στο προϊόν / την υπηρεσία να φθάσει στην ομάδα στόχο. Παραδείγματα: χρήση νέων μορφών μεταφορέων, λιανοπωλητών, ανασχεδιασμός υφιστάμενων διαύλων διανομής, χρήση κοινωνικών μέσων, κοινωνική δικτύωση κ.λπ. για τη μεγιστοποίηση του αριθμού των τελικών χρηστών και την προσέγγιση του περιθωριοποιημένου και απομακρυσμένου πληθυσμού.

Τα έξι στάδια της κοινωνικής καινοτομίας

Τα παρακάτω βήματα είναι ένα χρήσιμο πλαίσιο για ανάλυση και  ομαδικές συζητήσεις για την εξεύρεση λύσης για ένα κοινωνικό πρόβλημα μέσω μιας κοινωνικής καινοτομίας. Είναι τα εξής:

 1. Προτροπές, έμπνευση και διάγνωση: γιατί χρειαζόμαστε κοινωνικές αλλαγές (κρίση, κακές επιδόσεις, κοινωνικά προβλήματα κλπ.), Διάγνωση του θέματος και ορισμός των βασικών αιτιών του προβλήματος.
 2. Προτάσεις και ιδέες: το στάδιο της δημιουργίας ιδεών. Εδώ εμπλέκονται διάφορες δημιουργικές μέθοδοι όπως καταιγισμός ιδεών, mind-mapping, ονειροπόληση, παιχνίδια ρόλων κλπ.
 3. Πρωτότυπα και δοκιμές: εδώ οι ιδέες και οι λύσεις δοκιμάζονται στην πράξη. Αυτό γίνεται μέσω ελεγχόμενων δοκιμών όπου λαμβάνεται ανατροφοδότηση που μας δείχνει εάν οι λύσεις χρειάζονται βελτίωση.
 4. Διατήρηση: Η ιδέα γίνεται μια καθημερινή πρακτική. Η κοινωνική επιχείρηση πρέπει να εξασφαλίσει τη μακροπρόθεσμη οικονομική βιωσιμότητά της και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να συνεχίσει την επιτυχημένη πρακτική.
 5. Κλιμάκωση και διάχυση: Πρόκειται για το στάδιο ανάπτυξης και επέκτασης της κοινωνικής καινοτομίας και για την παραγωγή περισσότερων κοινωνικών αλλαγών. Θα μπορούσε να γίνει μέσω διαφόρων μηχανισμών, όπως η αδειοδότηση και η δικαιόχρηση, η διάδοση ορθών πρακτικών, η κατάρτιση κ.λπ.
 6. Συστηματική αλλαγή: Αυτός είναι ο απώτερος στόχος της κοινωνικής καινοτομίας. Συνήθως περιλαμβάνει την αλληλεπίδραση πολλών στοιχείων: του κοινωνικού κινήματος, επιχειρηματικών μοντέλων, νόμων και κανονισμών, υποδομών, τεχνολογιών και ολόκληρου του νέου παραδείγματος σκέψης και πράξης.

Πηγή: Murray R., Caulier-Grice J., Mulgan G. (2010), The open book of social innovation, The Young Foundation

Οι λύσεις θα μπορούσαν να είναι ποικίλες, αλλά γενικά επικεντρώνονται σε:

 • Παροχή προϊόντων και υπηρεσιών για μειονεκτούσες ομάδες / άτομα
 • Παροχή ευκαιριών απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης για μειονεκτούσες ομάδες και άτομα
 • Αύξηση της κοινωνικής ευαισθητοποίησης για περιβαλλοντικά ή κοινωνικά ζητήματα
 • Κοινοτική υποστήριξη
 • Δραστηριότητες και εκδηλώσεις με στόχο την κοινωνική ένταξη

Η λύση συνδέεται στενά με τον κοινωνικό αντίκτυπο. Ο αντίκτυπος οδηγεί σε κοινωνικές αλλαγές που μπορούν να μετρηθούν και να εκτιμηθούν αξιολογώντας έτσι τη συμβολή (ή τον αντίκτυπο) του κοινωνικού εγχειρήματος.

Κοινωνικός αντίκτυπος είναι η επίδραση στους ανθρώπους και τις κοινότητες που συμβαίνει ως αποτέλεσμα μιας ενέργειας.

Παραδείγματα θετικού αντίκτυπου είναι:

 • Μείωση της φτώχειας μεταξύ συγκεκριμένων ομάδων ανθρώπων
 • Ενισχυμένη υγεία και ευεξία
 • Ισότητα των φύλων
 • Κοινωνική δικαιωσύνη
 • Βελτιωμένες σχέσεις μεταξύ των διαφόρων εμπλεκομένων (π.χ., περιθωριοποιημένες ομάδες, κοινότητα και αρχές)
 • Υποστήριξη και προώθηση φιλικών προς το περιβάλλον πρακτικών
 • Κοινωνική ένταξη

Θεωρία της Αλλαγής

Η θεωρία της αλλαγής (ΘτΑ) εξηγεί και δείχνει πώς και γιατί μια επιθυμητή αλλαγή αναμένεται να συμβεί μέσα σε ένα κοινωνικό πλαίσιο. Επικεντρώνεται στο “μέσο” μεταξύ των ενεργειών και των αποτελεσμάτων μιας διαδικασίας ή στο πώς συμβαίνει ο μετασχηματισμός των πόρων και πώς αυτό οδηγεί στα επιθυμητά αποτελέσματα. Η ΘτΑ ορίζει πρώτα τους μακροπρόθεσμους στόχους και στη συνέχεια ερευνά προς τα πίσω για να προσδιορίσει τις απαραίτητες προϋποθέσεις. Εξηγεί τις διαδικασίες αλλαγής περιγράφοντας αιτιώδεις δεσμούς σε πρωτοβουλίες και ενέργειες και είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για αξιολόγηση σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, φιλανθρωπικούς οργανισμούς, κυβερνητικούς οργανισμούς ή κοινωνικές επιχειρήσεις για την προώθηση της κοινωνικής αλλαγής.

Είναι περισσότερο από ένα εργαλείο σχεδιασμού και αξιολόγησης, διότι δείχνει τη διανομή των δυναμικών της εξουσίας και περιλαμβάνει τις διάφορες προοπτικές των συμμετεχόντων. Η θεωρία της αλλαγής ακολουθεί τα εξής πρότυπα:

Η επιτυχία της Θεωρίας της Αλλαγής έγκειται στην ικανότητά της να επιδεικνύει πρόοδο / επιτεύγματα. Ως εκ τούτου, η ΘτΑ θα πρέπει να συνδυαστεί με μετρήσιμους δείκτες που να δείχνουν ότι η πρωτοβουλία είναι αποτελεσματική. Η ΘτΑ μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο του σχεδιασμού, της οργάνωσης, της έναρξης και της αξιολόγησης του έργου μιας κοινωνικής επιχείρησης. Αποτελεί πολύτιμο εργαλείο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων ενός κοινωνικού επιχειρηματικού οργανισμού.

Παράδειγμα του πώς λειτουργεί η Θεωρία της Αλλαγής:

Μέτρηση του κοινωνικού αντίκτυπου

Η μέτρηση του κοινωνικού αντίκτυπου δεν είναι εύκολη υπόθεση, καθώς το αποτέλεσμα είναι περισσότερο από αριθμούς, αλλά αφορά την αλλαγή ζωής, τη βελτίωση των προτύπων ποιότητας, την ενίσχυση της ευημερίας, την ενδυνάμωση, την κοινωνική ένταξη και ακόμη και την ευχαρίστηση των ανθρώπων. Είναι πολύ δύσκολο να μετρήσετε με επιτυχία αυτές τις υποκειμενικές εμπειρίες, συμπεριφορές και αντιλήψεις. Ένας τρόπος μέτρησης του αντίκτυπου είναι ο αριθμός των ατόμων από την ομάδα-στόχο στα οποία έχουν φτάσει τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της κοινωνικής επιχείρησης, αλλά ακόμα και τότε ο αριθμός δεν μπορεί να μας πει για το επίπεδο ικανοποίησής τους.

Ο αντίκτυπος είναι ένας συγκριτικός δείκτης. Μετράται όταν συγκρίνεται με την αρχική κατάσταση. Εάν θέλετε να μετρήσετε τις επιπτώσεις που έχετε δημιουργήσει ή τα αυξημένα κοινωνικά οφέλη, θα πρέπει να συγκρίνετε τα στατιστικά στοιχεία πριν και μετά από μια ορισμένη περίοδο εργασίας του οργανισμού σας (ή μετά την ολοκλήρωση ενός ορισμένου χρονικού πλαισίου του έργου). Για παράδειγμα, αν εργάζεστε για λιγότερη βία και εγκληματικότητα σε ορισμένες πόλεις, θα πρέπει να εξετάσετε τα αρχικά δεδομένα εγκληματικών πράξεων, κατάχρησης αλκοόλ, βίαιων περιστατικών κλπ και να τα συγκρίνετε με τα δεδομένα μετά την παρέμβασή σας. Εάν υπάρχει μια ορατή μείωση των αρνητικών πρακτικών, αυτό θα μπορούσε να αποδοθεί ως κοινωνικός αντίκτυπο που συνδέεται άμεσα με το έργο της εταιρείας σας. Ακόμα και στην περίπτωση αυτή, υπάρχει η πιθανότητα τα συμπεράσματα να είναι λανθασμένα και οι αλλαγές να οφείλονται στην πραγματικότητα σε άλλους λόγους.

Ορισμένοι δείκτες για τη μέτρηση του κοινωνικού αντικτύπου περιλαμβάνουν την Κοινωνική Απόδοση των Επενδύσεων (SROI) και τη βιβλιοθήκη Δεικτών Αναφοράς Αντικτύπου και Προτύπων Επενδύσεων (IRIS). To πρώτο μετράει τη σχέση μεταξύ των τιμών εισόδου και εξόδου (παράδειγμα: πόσες θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν για κάθε 100 ευρώ που επενδύθηκαν στην εταιρεία). Το δεύτερο είναι μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων που περιέχει περισσότερες από 400 μετρήσεις επιδόσεων για τη μέτρηση των κοινωνικών, περιβαλλοντικών και οικονομικών επιπτώσεων.

Ο κοινωνικός αντίκτυπος μπορεί να παρατηρηθεί βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Η δημιουργία μίας διαρκούς κοινωνικής αλλαγής ως αποτέλεσμα του έργου της επιχείρησης μπορεί να διαρκέσει χρόνια ή και δεκαετίες και να εκτείνεται πολύ πέρα από τον συνηθισμένο επιχειρηματικό σχεδιασμό. Οι βραχυπρόθεσμοι στόχοι μπορούν να χρησιμεύσουν ως δείκτες ότι είστε στο σωστό δρόμο για την επίτευξη του τελικού στόχου. Αυτοί οι δείκτες ίσως να μην σημαίνουν απαραίτητα την επίτευξη της διαρκούς αλλαγής που θέλουμε να δούμε στην κοινωνία κάποια μέρα, αλλά είναι ένα ενδιάμεσο αποτέλεσμα που είναι μετρήσιμο και μπορεί να δείξει ότι ακολουθείτε τη σωστή κατεύθυνση.

Μπορούμε να μετρήσουμε τον κοινωνικό αντίκτυπο από:

 • Τον όγκο παραγόμενων και πωληθέντων αγαθών και υπηρεσιών
 • Τον αριθμό των θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκαν
 • Τον αριθμό των ατόμων από την ομάδα-στόχο που ενεπλέχθησαν
 • Τον αριθμό καταρτισμένων ατόμων
 • Το ποσοστό ανάπτυξης (πχ. Ανάπτυξη του πράσινου τομέα)
 • Τη μείωση του ποσοστού ανεργίας
 • Τη μείωση των επιπέδων φτώχιας
 • Την αύξηση της προσβασιμότητας σε κοινωνικές υπηρεσίες, ιδιαίτερα από περιθωριοποιημένες ομάδες

Η μέτρηση του κοινωνικού αντίκτυπου είναι σημαντική γιατί:

 • Δίνει ανατροφοδότηση, ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία για τα προγράμματα και τις δραστηριότητες. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να βρείτε τις ανάγκες βελτίωσης και τα κενά των επιδόσεων (μεταξύ των αναμενόμενων και των αποτελεσμάτων)
 • Συμβάλλει στην καλύτερη κατανόηση και στοχοθέτηση του κοινωνικού έργου, στο σχεδιασμό και στην αποτελεσματικότερη χρήση των πόρων
 • Παρέχει δεδομένα για αναφορά σε χρηματοδότες και άλλους ενδιαφερόμενους και συμβάλλει στην υπευθυνότητα
 • Μετρώντας τον αντίκτυπο, συλλέγουμε ιστορίες και δεδομένα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εργαλείο μάρκετινγκ και επικοινωνίας
 • Ο εντυπωσιακός αντίκτυπος διατηρεί την εμπιστοσύνη των επενδυτών, προσελκύει νέους χορηγούς και αυξάνει τις ευκαιρίες χρηματοδότησης των σχεδίων (όπως η υποβολή προσφορών για δημόσιες συμβάσεις)
 • Τα δεδομένα θα μπορούσαν να μοιραστούν με άλλους συνεργάτες και κοινωνικές επιχειρήσεις (ως διάδοση των βέλτιστων πρακτικών).

“Το Βιβλίο κατευθυντήριων οδηγιών και λιστών ελέγχου για τον Νέο Κοινωνικό Επιχειρηματία”

Αναπτύξτε την επιτυχία από τις αποτυχίες. Η αποθάρρυνση και η αποτυχία είναι δύο από τα πιο σίγουρα βήματα προς την επιτυχία.

Dale Carnegie

Γνώσεις και δεξιότητες που θα οδηγήσουν σε κοινωνική αλλαγή

 • Ανάπτυξη δημιουργικής σκέψης και εντοπισμός κοινωνικών αναγκών και ευκαιριών για την αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων.
 • Μάθηση και εφαρμογή δεξιοτήτων που σχετίζονται με την καινοτόμο αντιμετώπιση των κοινωνικών αναγκών, σύνταξη και υποβολή προτάσεων σε χορηγούς, συγκέντρωση κεφαλαίων, γνώση βασικών οικονομικών και νομικών γνώσεων, διαχείριση ομάδων, πόρων και αποτελεσμάτων.
 • Ανάλυση και αξιολόγηση της οργανωτικής δομής των δραστηριοτήτων, των ρόλων, των ομάδων και των πόρων. Προσέλκυση, παρακίνηση και διατήρηση ανθρώπων – ακόλουθων της κοινωνικής αλλαγής.
 • Παρουσίαση, πειθώ, δημιουργία και ανάπτυξη μακροπρόθεσμων εταιρικών σχέσεων με τρίτα μέρη, όπως μέσα ενημέρωσης, χορηγούς, δωρητές, εθελοντές.
 • Δημιουργία, πρόσληψη και διαχείριση πόρων, δημιουργία και διαχείριση επιχειρηματικού σχεδίου.

Δραστηριότητες για τους αναγνώστες:

Παιχνίδι στην τάξη: Το παιχνίδι των λεμονιών

Πηγή: Anti-Bias Werkstatt. Methodenbox: Demokratie lernen und Anti-Bias Arbeitt

Περιγραφή της δραστηριότητας:

 • Δώστε ένα λεμόνι σε κάθε μέλος της ομάδας. (Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε άλλο φρούτο όπως μήλα, αχλάδια, μπανάνες ή γενικά αντικείμενα όπως βότσαλα, κουμπιά, μολύβια κλπ.). Ζητήστε από όλους να κοιτάξουν προσεκτικά τα φρούτα τους, να τα εξετάσουν για διακριτικά σημάδια, χρωματισμό, μυρωδιά, να αισθανθούν την υφή τους, κτλ)
 • Ενθαρρύνετε κάθε άτομο να προσωποποιήσει το λεμόνι του, δίνοντάς του ένα όνομα. Αφήστε λίγα λεπτά για αυτή τη δραστηριότητα και στη συνέχεια συλλέξτε τα φρούτα σε ένα καλάθι / τσάνταShake the basket to mix the fruits
 • Απλώστε τα λεμόνια στο πάτωμα
 • Ζητήστε από κάθε άτομο να έρθει και να συλλέξει το λεμόνι του
 • Όταν ο καθένας βρει το λεμόνι του / της, ξεκινήστε συζήτηση. Οι προτεινόμενες ερωτήσεις είναι: Πώς μπορείτε να είστε σίγουροι ότι αυτό είναι το λεμόνι σας; Ήταν εύκολο ή δύσκολο να βρεις το λεμόνι σου; Ποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά έχει το λεμόνι σου; Τι μπορεί να μας πει η εμπειρία μας με τα λεμόνια για τη συμπεριφορά μας προς τους ανθρώπους;

Στόχος του παιχνιδιού: Για να εκτιμηθούν οι μεμονωμένες διαφορές και τα ειδικά χαρακτηριστικά. Να ξεκινήσει συζήτηση για τα στερεότυπα και την ισότητα ευκαιριών. Να ευαισθητοποιηθούν οι συμμετέχοντες για την ετερογένεια εντός (υποτιθέμενων ομοιογενών) ομάδων. Να τονίζει την ατομικότητα μέσα σε μια ομάδα ανθρώπων.

Εξετάστε τα στερεότυτα:

 • Έχουν όλα τα λεμόνια το ίδιο χρώμα; Το ίδιο σχήμα; Ξεκινήστε συζήτηση. Αντικατοπτρίστε σε αυτή τα στερεότυπα που υπάρχουν μεταξύ ανθρώπων διαφορετικών πολιτισμών, φύλων και εθνοτήτων.
 • Τι σχέση έχουν αυτά τα λεμόνια με την καθημερινή σας εργασία ή ζωή;
 • Είχατε ποτέ μια πρώτη εντύπωση ενός ατόμου ή μιας ομάδας ανθρώπων και αφού γνωρίσατε καλύτερα το άτομο / ομάδα, αισθανθήκατε ότι η πρώτη σας εντύπωση ήταν λανθασμένη;
 • Χρειαζόμαστε κατηγοριοποιήσεις και γενικεύσεις; Πότε είναι χρήσιμες;
 • Τι κίνδυνοι/προβλήματα κρύβονται πίσω από τις γενικεύσεις;

“Για μένα, δεν είσαι τίποτε περισσότερο από ένα μικρό αγόρι που είναι ακριβώς όπως εκατό χιλιάδες άλλα μικρά αγόρια. Και δεν έχω καμία ανάγκη από εσένα. Και εσύ, από την πλευρά σου, δεν έχεις καμία ανάγκη από μένα. Για σένα, δεν είμαι τίποτα περισσότερο από μια αλεπού σαν εκατό χιλιάδες άλλες αλεπούδες. Αλλά αν με εξημερώσεις, τότε θα χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλον. Για μένα, θα είσαι μοναδικός σε όλο τον κόσμο. Σε εσένα, θα είμαι μοναδική σε όλο τον κόσμο … Αλλά θυμήσου: είσαι υπεύθυνος για αυτό που έχεις εξημερώσει “.

Antoine Saint Exupery

Δείτε το βίντεο

“Victoria and Albert Museum”: “How does social change happen?”, https://www.youtube.com/watch?v=j2BQ5ZAkD9Q, μέρος της έκθεσης του μουσείο “You Say You Want A Revolution?” (λες πως θες μια επανάσταση;), το news Peeks μίλησε με τους Noam Chomsky, Kathleen Cleaver, Devon Thomas, Angela Phillips, Erin Pizzey, Peter Tatchell, Sylvia Boyes, Peter Kennard, και Red Saunders.`

Γράψε μία έκθεση

20-25 προτάσεων.Θέμα: Παγκοσμιοποίηση και Κοινωνική Αλλαγή

Συζήτηση

Προτείνετε έναν κατάλογο παραγόντων που θα ενθάρρυναν την κοινωνική αλλαγή. Πώς θα συνεισφέρατε στην παρουσία αυτών των παραγόντων στη χώρα καταγωγής σας;

Παραπομπές και πηγές για αυτοδιδασκαλία

Branch, K., 2019. Guide to social impact assessment: a framework for assessing social change. Routledge.

Brown, D.L. and Schafft, K.A., 2011. Rural people and communities in the 21st century: Resilience and transformation. Polity. http://politybooks.com/ruralchapter6/

Castells, M.(Ed.), 2004. The network society: A cross-cultural perspective. North Hampton, MA: Edgar Elgar.

Campbell, A., & Converse, P. E. (Eds.), 1972. The human meaning of social change. Russell Sage Foundation.

Carty, V., 2018. Social movements and new technology. Routledge.

Daneke, G., Priscoli, J.D. and Garcia, M., 2019. Public involvement and social impact assessment. Routledge.

Cronin, M.J. and Dearing, T.C. eds., 2017. Managing for social impact: Innovations in responsible enterprise. Springer.

Hofstede, G., 2011. Dimensionalizing Cultures: The Hofstede Model in Context, Online Readings in Psychology and Culture (ORPC)

Murray R., Caulier-Grice J., Mulgan G. (2010), The open book of social innovation, The Young Foundation